วันจันทร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556

โครงการขับขี่ปลอดภัย เทศบาลเมืองแพร่


โครงการขับขี่ปลอดภัย
เมื่อวันที่  27  กันยายน 2556
เวลา 09.00 น. - 12.00 น.

 พ.ต.ท.อดุลย์  อภิฉัตรวงศ์
สว.จร.สภ.เมืองแพร่

ร.ต.อ.พิม   โปธาตุ
รอง สว.จร.สภ.เมืองแพร่

ด.ต.ดุสิต   เมฆิน
ผบ.หมู่  จร.สภ.เมืองแพร่

บรรยายโครงการขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัยร้อยเปอร์เซนต์ให้แก่พนักงานเทศบาลเมืองแพร่ และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแพร่ มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 250 คน

-กฏหมายจราจร สัญญานมือ
-ป้าย และเครื่องหมายจราจรวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2556

ทบทวนอาสาจราจรโรงเรียนเมืองแพร่(ลูกเสือจราจร)

ทบทวนอาสาจราจรโรงเรียนเมืองแพร่(ลูกเสือจราจร)

เมื่อวันที่  26  กันยายน  2556
เวลา  14.00 น.

พ.ต.ท.ณฐภณ   แก้วกำเนิด
รอง ผกก.จร.สภ.เมืองแพร่


พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.เมืองแพร่
ด.ต.ดุสิต  เมฆิน
ผบ.หมู่  จร.สภ.เมืองแพร่
ด.ต.ธีรศักดิ์  กันทะวงศ์
ผบ.หมู่  จร.สภ.เมืองแพร่
ด.ต.ประยูร  คำพรหม
ผบ.หมู่  จร.สภ.เมืองแพร่
ด.ต.จิรกฤต   วงศ์เจริญ
ผบ.หมู่  จร.สภ.เมืองแพร่

อบรมทบทวนอาสาจราจร (ลูกเสือจราจร)โรงเรียนเมืองแพร่โครงการครู 5 นาที โรงเรียนวัดต้นไคร้

โครงการครู 5 นาที โรงเรียนวัดต้นไคร้เมื่อวันที่ 25 กันยายน  2556
เมื่อเวลา 08.00 น.

พ.ต.ท.ณฐภณ  แก้วกำเนิด
รอง ผกก.จร.สภ.เมืองแพร่

พร้อมด้วย 
ด.ต.ดุสิต  เมฆิน
ผบ.หมู่้ จร.สภ.เมืองแพร่

ด.ต.จิรกฤต  วงศ์เจริญ
ผบ.หมู่ จร.สภ.เมืองแพร่

โครงการครู 5 นาที โรงเีรียนวัดต้นไคร้

- อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายจราจร

- การขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซนต์

- การบังคับใช้กฏหมายจราจร ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร
โครงการครู 5 นาที โรงเรียนบ้านพันเชิง

โครงการครู 5 นาที โรงเรียนบ้านพันเชิงเมื่อวันที่ 19 กันยายน  2556
เมื่อเวลา 08.00 น.

พ.ต.ท.ณฐภณ  แก้วกำเนิด
รอง ผกก.จร.สภ.เมืองแพร่

พร้อมด้วย 
ด.ต.ดุสิต  เมฆิน
ผบ.หมู่้ จร.สภ.เมืองแพร่

โครงการครู 5 นาที โรงเีรียนบ้านพันเชิง- อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายจราจร- การขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซนต์- การบังคับใช้กฏหมายจราจร ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร

วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556

ประชุมแก้ไขปัญหาสิบล้อถนนคำแสนคำลือพ.ต.ท.มนัส   เกิดสุโข
รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.สภ.เมืองแพร่

พ.ต.ท.ณฐภณ  แก้วกำเนิด 
รอง ผกก.จร.สภ.เมืองแพร่

พ.ต.ท.อดุลย์   อภิฉัตรวงศ์
สว.จร.สภ.เมืองแพร่

ประชุมหารือแก้ไขปัญหาร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ขนส่งจังหวัด ,กต.ตร.สภ.เมืองแพร่ , เทศบาลเมืองแพร่ , 
ฯลฯ